MDVR-166

MDVR-166

若点艾炷尤非所宜,灸艾宜取太阳真火,否则真麻油灯,艾茎点于炷上,则灸疮至愈不痛。发明灯心轻虚甘淡,故能泄肺利水。

 酒洗用。其治痰、消痈肿,搜肾脏风气,又须刺者,为破敌之先锋。

升中有降,能通达周身,而散风胜湿。产亳州者头尾俱粗,皮细质柔,形虽长大而力薄。

反藜芦。发明铅丹体重性沉,味兼盐矾,而走血分,能坠痰止疟。

又主咽喉肿痛。若虚滑精气不固者禁用。

采得鲜者即用为生地黄,炙焙干收者为干地黄,以法制过者为熟地黄。大戟能泻脏腑之水湿,甘遂能行经隧之水湿,白芥子能散皮里膜外之痰气。

Leave a Reply