Vol221女神杨晨晨sugar圣诞主题性感红色内衣秀完美身材诱惑写真68P杨晨晨画语界

Vol221女神杨晨晨sugar圣诞主题性感红色内衣秀完美身材诱惑写真68P杨晨晨画语界

盖冬时为正伤寒,天气严凝,风寒猛烈,触冒之者,恶寒殊甚。外有太阳中风,内有下利呕逆,若表邪已解,方可攻。

若误用寒凉,毒邪伏而不散。虽不立方、三阳合病,腹满身重,难以转侧,口不仁而面垢,谵语遗屎。

少阳见症者,北方柴胡桂枝汤,南方柴胡防风汤。若太阳症失于散表,误用承气下早,不成上部结胸,阳邪内陷太阴,成腹满腹痛之症,脉必沉细而数,用桂枝芍药大黄汤。

所发之时既异,治之则不可混也。 内伤下利,左关弦大者,主死。

此治痰饮食积眩晕之症。 太阳症,自汗出,发热不解,恶风,脉浮缓,此风伤卫,宜解肌。

面赤之症,不特太阳阳明,即少阳表邪不散亦有,故以柴胡汤加羌活、防风。按燥湿分于二分,然春分应湿而未湿,至谷雨而始湿;秋分应燥而未燥,至霜降而始燥。

Leave a Reply