No5541模特白茹雪性感黑色网纱连衣裙配黑丝吊袜秀完美身材诱惑写真78P白茹雪秀人网

No5541模特白茹雪性感黑色网纱连衣裙配黑丝吊袜秀完美身材诱惑写真78P白茹雪秀人网

每服一丸,温水化下。若面青唇黯吐泻,手足并冷,此脾土虚寒,用干姜理中汤。

朝用补中益气汤加参、各三钱、附子三分,夕用大剂四君子汤姜桂五分,各数剂。 若阴阳已分而小便短少者,此脾肺虚而不能生也,宜用补中益气汤加麦门、五味。

生下半月、旬日内吐者,止宜调治其母,恐婴儿脏腑脆弱,不胜药饵故也。后因怒气劳役,前症复作,血崩不止,先用柴胡栀子散一剂,随用补中益气汤加山栀而痊,仍参虚羸本事枳壳散治心下痞闷,或作痛多噫。

后吐泻,小便赤涩,两目动,视其寅卯二关脉赤,此肝经风热也,用柴胡清肝散加钩藤钩、木贼草而愈。设概攻其邪,则损真气,径补其肺,而益其邪。

 一小儿眼泡微肿,咳嗽恶心,小便泔白。治用六君子汤加木香。

经云∶肝气热,则茎痿。用导赤、泻黄二散而愈。

Leave a Reply