Vol196气质女神Carry私房古韵旗袍半脱秀完美身材诱惑写真83PCarry画语界

Vol196气质女神Carry私房古韵旗袍半脱秀完美身材诱惑写真83PCarry画语界

虽仲景有四逆、姜、附之类热药,是以治其本。谵语为实声长壮,乱言无次数更端,郑声为虚音短细,频言重复更呢喃。

伤寒,大发汗,汗出不解,反无汗,脉尚浮者,苍术白虎汤再解之。然虽二方中甘遂反甘草,或势恶者故意以甘草击甘遂,使开发峻疾而为效速矣。

阴气逆极,则复出之阳,阳与阴复并于外,则阴虚而阳实,故先热而渴。如不能服者,则捻其鼻而灌之。

一法本方合天水散。夫和平之常者,温凉得所适当,其阳和之气,如俗云人体温和是也。

 或呕、或咳,胸胁痞满硬痛,下之前后,无问日数及汗后余热不解,或无问伤寒、杂病、蒸热作发并两感,可和解者,并宜服之。每服三十丸,增至九十丸,好酒送下,以干物压之。

每服四钱。 二日表里俱实者,根据阳明病谵语有潮热,腹满时减,减不足言之法,用大承气汤攻之;表里虚者,根据三阳合病,腹满身重,面垢谵语之法,用大剂白虎加人参汤清之。

Leave a Reply